جک صندلی اداری

این محصول جک گازی دوطرفه ای می باشد که با تحریک شیر گازی بسته به اینکه نیروی وزن بر آن اعمال گردد یا در شرایط آزاد قرار داشته باشد ،مکانیزم صندلی  اداری را بالا و پایین می برد.این مجموعه مشتمل بر قطعات فلزی و پلیمری می باشد .