منبع انبساط 206

منبع انبساط یکی از بخش های مهم خودرو می باشد که کنترل فشار مایع خنک کننده موتور و قرار دادن آن در درجه حرارت مطلوب را در خودروی 206 بر عهده دارد .لذا، سبب بهبود عملکرد موتور شده و از آسیب های جدی آن ممانعت می نماید.

منبع انبساط  معمولاً از جنس پلاستیک و شفاف می باشد که روی آن درجه هایی برای تعیین سطح مایع رادیاتور وجود دارد و از طریق لوله سرریز به رادیاتور متصل می گردد. وظیفه اصلی منبع انبساط، نگه داشتن همیشگی آب در داخل رادیاتور است .حباب های هوای انباشته شده در داخل رادیاتور را جمع آوری نموده  و از سیستم خنک کاری خارج می نماید  و سبب جذب سریع  گرما از سیستم خنک کننده ی خودرو می گردد.