شیر یکطرفه بخارات روغن

شیر یکطرفه بخارات روغن ،شیری است که با فشار بسیار پایین کار می نماید و بخارات روغن را از کارتر به منیفولد هوا  تنها در یک جهت حرکت می دهد .

این شرکت ،با استفاده از مهندسی معکوس اقدام به طراحی و ساخت قالبهای تولید محصول مذکور نموده است و کلیه فرآیند های مونتاژ  و تست در داخل شرکت ،صورت می پذیرد.